Regulamin ramowy serwisów „Randka SMS”

 1. Organizatorem serwisu Randka jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem:  0000545770, NIP 525-10-65-169.

2. Serwis Randka jest serwisem towarzyskim, adresowanym do osób chcących nawiązywać nowe znajomości. Uczestnictwo w serwisie Randka jest dobrowolne. Użytkownikiem serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

 1. Uczestnictwo w serwisie Randka polega na przesłaniu przez Użytkownika wiadomości tekstowej rozpoczynającej się – w zależności od konkretnego przypadku i treści zawartej w informacji dotyczącej danego Serwisu i związanego z nim numeru – od prefiksu identyfikującego dany podmiot / osobę (np. FLIRT, KASIA itp.) lub bez prefisku:

– pod numer: 72916, 72888, 72856, 72926, 72976 – opłata za SMS 2,46zł z VAT albo

– pod numer: 73806  – opłata za SMS 3,69zł z VAT

i otrzymaniu przez Użytkownika bezpłatnej, zwrotnej wiadomości tekstowej o treści zależnej od tematyki danego Serwisu.

 1. Wysłanie przez Użytkownika jednej wiadomości SMS, o której mowa w ust. 3 i otrzymanie przez niego informacji zwrotnej wyczerpuje przedmiot usługi.Użytkownik ma jednak prawo do prowadzenia dalszej korespondencji, na zasadach analogicznych jak określone w ust. 3 powyżej, z tą jednak różnicą, że dalsza korespondencja nie wymaga już podawania przez Użytkownika przy wysyłaniu wiadomości SMS oznaczenia prefix, gdyż system teleinformatyczny Organizatora automatycznie rozpoznaje nowe SMS-y Użytkownika i przypisuje je do pierwotnie wybranego Serwisu. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Użytkownika do wpisania w treści SMS prefixu innego Serwisu, jeśli ma on ochotę na zmianę Serwisu z jakiego chce w danej chwili skorzystać; w konsekwencji, jeśli Użytkownik prześle komunikat z innym prefiksem oznacza to, iż jego komunikat będzie kierowany do innego Serwisu.

5. Organizator Serwisu nie odpowiada za treści przesyłane w komunikatach SMS przez Użytkowników (Uczestników) Serwisu między tymi Uczestnikami. Organizator Serwisu nie ma wpływu na przebieg komunikacji i ewentualne spotkania lub inne ustalenia Uczestników w ramach serwisu Randka.

6. Uczestnik Serwisu nie może domagać się od Organizatora nawiązania rzeczywistego kontaktu z osobą prowadzącą rozmowę (komunikację) w ramach serwisu Randka.

7. Organizator serwisu Randka zastrzega sobie możliwość kodowania SMS-ów, które zwierają numery telefonów oraz informacje identyfikujące Uczestników np. adres, dane osobowe (poza imieniem).

8. Komunikaty (informacje) przesyłane / otrzymywane przez Uczestnika w ramach Serwisu mają formę niezobowiązujących rozmów na dowolny temat, mogą być całkowicie fikcyjne i mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością; nie mogą zatem być uznawane za wiążące deklaracje, oświadczenia lub zapewnienia ze strony ich nadawców.

9. W Serwisie można poruszać wszelkie tematy, które nie naruszają obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad moralnych.

10. Dostarczanie przez Uczestników do Serwisu treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

11. Serwis Randka jest dostępny 24 godziny na dobę.

12. Usługa Randka jest  dostępna dla abonentów następujących sieci komórkowych: Orange, T-Mobile, Plus, PLAY. Uczestnikami Serwisu mogą być również pracownicy Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

13. Reklamacje związane z  funkcjonowaniem Randka powinny być kierowane w formie pisemnej do Organizatora: Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa z dopiskiem „Randka” lub elektronicznej na adres: reklamacje@teleaudio.pl.

14. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną do tego przez Organizatora Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu w tej samej formie w jakiej złożył reklamację (tj. drogą elektroniczną lub listownie).

15. Uczestnik  Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  jego danych osobowych, w tym: numeru telefonu komórkowego, imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przekazywania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

16. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.

17. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach Gazety TV Polsat.

18. Organizator zastrzega prawo zmiany treści Regulaminu. Projekt zmian w Regulaminie zostanie umieszczony na stronie, o której mowa w ust. 18, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed datą wejścia w życie planowanych zmian. W sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma prawo zakończyć korzystanie z Serwisu.

 

 

Regulamin ramowy serwisów IVR

 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z serwisu internetowego przy wykorzystaniu usług telefonicznych z dodatkowym świadczeniem, adresowanego do posiadaczy (użytkowników) telefonów komórkowych wyposażonych w karty SIM na podstawie umów zawartych z polskimi operatorami sieci telekomunikacyjnych, realizowanego przez TELEAUDIO DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  sp.k. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie, 02-001 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem:  0000545770, NIP 525-10-65-169, (zwaną dalej: „Teleaudio” lub „Administratorem”).

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu są wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające aktywną kartę SIM.

 

 1. Serwis ma charakter towarzyski i jest adresowany do osób chcących nawiązywać nowe znajomości.

 

 1. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne.

 

 1. Koszt połączenia telefonicznego na numery obsługujące Serwis jest zgodny z cennikiem danego operatora komórkowego i jest uzależniony od rodzaju numeracji, tj. dla numerów typu:

– 708 7xx xxx – cena 4 PLN netto /4,92 PLN brutto za minutę połączenia,

– 708 5xx xxx – cena 3 PLN netto /3,69 PLN brutto za minutę połączenia,

– 708 4xx xxx – cena 2,10 PLN netto /2,58 PLN brutto za minutę połączenia,

 

– *748 xxx – cena 4 PLN netto /4.92 PLN brutto za minutę połączenia,

– *738 xxx – cena 3 PLN netto /3,69 PLN brutto za minutę połączenia,

– *728 xxx – cena 2 PLN netto /2,46 PLN brutto za minutę połączenia,

– *729 xxx – cena 2 PLN netto /2,46 PLN brutto za minutę połączenia.

 

 1. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Serwisu i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Serwisu.

 

 1. Uczestnik Serwisu nie może domagać się od Organizatora nawiązania rzeczywistego kontaktu z osobą prowadzącą rozmowę (komunikację) w ramach Serwisu. Rozmowy realizowane przez Użytkownika w trakcie Serwisu mają formę niezobowiązujących rozmów na dowolny temat, mogą być całkowicie fikcyjne i mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością; nie mogą zatem być uznawane za wiążące deklaracje, oświadczenia lub zapewnienia ze strony osób, które je prowadzą.

 

 1. W Serwisie można poruszać wszelkie tematy, które nie naruszają obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad moralnych.

 

 1. Dostarczanie przez Uczestników do Serwisu treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

 

 1. Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę.

 

 

 1. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodane nie mają zastosowania do numerów premium SMS obsługujących Serwis.

 

 1. Reklamacje związane z  funkcjonowaniem Serwisu powinny być kierowane w formie elektronicznej na adres: reklamacje@teleaudio.pl lub w formie pisemnej do Administratora. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawca reklamacji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w tej samej formie w jakiej złożył reklamację (tj. drogą elektroniczną lub listownie).

 

 1. Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Podanie przez uczestnika / użytkownika Serwisu danych osobowych jest dobrowolne.

Uczestnik  Serwisu poprzez fakt podania danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  jego danych osobowych, w tym: numeru telefonu komórkowego, imienia, nazwiska, adresu – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. obsługi połączeń IVR oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

 

 1. Każdy z uczestników / użytkowników Serwisu ma prawo – w granicach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) – do wglądu we własne dane, prawo żądania ich aktualizacji, uzupełnienia, sprostowania, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania.

 

 1. Informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane będą wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych o ruchu sieciowym, przy zachowaniu anonimowości poszczególnych logów. Informacje zawarte w logach podlegają udostępnieniu wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy, decyzji administracyjnej lub właściwego wyroku sądu.

 

 1. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora możliwe jest także wtedy, gdy jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów przez niego realizowanych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, przy czym za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.

 

III.  Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo telekomunikacyjne.

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach Gazety TV Polsat.

 

 1. Organizator zastrzega prawo zmiany treści Regulaminu. Projekt zmian w Regulaminie zostanie umieszczony na stronie, o której mowa w ust. 2, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed datą wejścia w życie planowanych zmian. W sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma prawo zakończyć korzystanie z Serwisu.

 

Regulamin usługi (serwisu) „SMS MT”

 

 • 1. Uwagi ogólne

 

 1.   Organizatorem usługi „SMS MT” (zwanej dalej: Usługą) jest Teleaudio DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem:  00000000545770, NIP 525-10-65-169 (zwana dalej: „Teleaudio”).

 

 1.   Usługa dostępna jest dla użytkowników telefonów GSM w sieci: Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A. (zwanych dalej: Użytkownikami).

 

 1. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

 

 1. Przedmiotem Usługi jest dostarczanie Użytkownikom, za pośrednictwem wiadomości SMS / MMS, zamówionych przez nich zdjęć lub filmów, przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich.

 

 1. Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę.

 

 • 2. Korzystanie z Usługi

 

 1.   Aby aktywować Usługę należy wysłać bezpłatny SMS:

–   na numer 60186 – o treści START FOTO,

–   na numer 60186 – o treści START VIDEO.

 

 1. Użytkownik ponosi opłatę za każdego otrzymanego zwrotnie SMS MT w ramach zamówionej usługi. Opłata za każdą otrzymaną wiadomość wynosi w przypadku Usługi:

–   START FOTO 1,00 pln netto/ 1,23 pln brutto,

–   START VIDEO 1,00 pln netto/ 1,23 pln brutto.

 

 1.   W zależności od rodzaju wybranego Serwisu, Użytkownik otrzyma:

–    w ramach Serwisu START FOTO – MMS MT ze zdjęciem i ofertą codziennie, ok. godz. 10:00,

–    w ramach Serwisu START VIDEO (60186) – SMS MT z filmikiem oraz ofertą w każdy CODZIENNIE ok. godz. 20:002

 

Dostarczane pliki przesyłane będą w formacie jpg – jeśli chodzi o zdjęcia i formacie 3gp  – jeśli chodzi o filmy.

 

 1. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu, zgodnie z Regulaminem.

 

 1. Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi, jest uczestnikiem Serwisu do momentu dezaktywowania Usługi.

 

 1. W celu dezaktywowania Usługi, należy wysłać – w zależności od rodzaju aktywowanej Usługi – bezpłatny SMS o treści:

– STOP FOTO na numer SMS MT 60186 lub

– STOP VIDEO na numer SMS MT 60186.

 

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

 

 1.   Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego daną Usługę.

 

 • 3. Materiały audiowizualne

 

 1.   Żadna informacja (w tym zamieszczona na stronach internetowych dotyczących Usługi) nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiejkolwiek rzeczy lub usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie takiej umowy.

 

 1.   Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) i podlegają ochronie prawnej.

 

 1. Użytkownikom przysługuje prawo do korzystania z utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

 

 1. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne nieuprawnione wykorzystywanie otrzymanych materiałów jest zabronione.

 

 1. Treści materiałów mogą być całkowicie fikcyjne i mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością; nie mogą być uznawane za wiążące deklaracje, oświadczenia lub zapewnienia ze strony osób w nich występujących.

 

 • 4. Reklamacje

 

 1.   Reklamacje dotyczące Usługi można przesyłać pisemnie – na adres Organizatora wskazany w § 1 lub mailowo na adres: reklamacje@teleaudio.pl.

 

 1.   Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez specjalnie powołaną przez Organizatora Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji – w zależności od sposobu jej złożenia – listem poleconym lub mailowo.

 

 • 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronie chetne24.pl. Kwestie dotyczące zasad funkcjonowania serwisów internetowych dostępnych na ww. stronach określają odrębne regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 1. Uczestnik  Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  jego danych osobowych, w tym: numeru telefonu komórkowego, imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

 

 • 6. Odpowiedzialność

 

 1.   Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie i bez zakłóceń.

 

 1.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem, w szczególności przez osoby, które nie osiągnęły pełnoletności.

 

 1.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM.

 

 1.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak działania lub nienależyte działanie Usługi lub za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i inne zdarzenia będące poza wpływem i kontrolą Organizatora, niemożliwe do przewidzenia.

 

 1.   Niezależnie od powyższych ustaleń Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez operatora,  uprawnione organy publiczne lub uprawnione podmioty trzecie.

 

 1.   Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi i zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.

 

 1. W każdym wypadku wstrzymania realizacji Usługi Użytkownik nie zostanie narażony na dodatkowe koszty – wstrzymanie świadczenia Usługi oznacza jednocześnie wstrzymanie naliczania jakichkolwiek dalszych opłat Użytkownikowi.

 

 • 7. Postanowienia końcowe

 

 1.   Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.

 

 1.   Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 

 1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.

 

 1. Organizator zastrzega prawo zmiany treści Regulaminu. Projekt zmian w Regulaminie zostanie umieszczony na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 1, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed datą wejścia w życie planowanych zmian. W sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma prawo zakończyć korzystanie z Serwisu.

 

Regulamin usługi call back

(w ramach serwisu flirt.chetne24.pl)

 

 1. Organizatorem usługi call back (w ramach serwisu flirt.chetne24.pl) jest Teleaudio DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000545770, NIP 525-10-65-169.

 

 1. Usługa realizowana jest w ramach serwisu flirt.chetne24.pl (dalej jako: Serwis), umożliwiając uzyskanie dostępu do treści tego Serwisu, tj. zamówienie rozmowy telefonicznej o określonej długości, za którą opłata pobierana jest z góry i nawiązanie połączenia telefonicznego.

 

 1. Dostępne formy płatności w celu skorzystania z Usługi:

         – system płatności mobilnych BLIK,

         – (internetowy) przelew bankowy,

         – system wirtualnej portmonetki PayPal,

         – płatności mobilne.

 

 1. Usługa dostępna jest na terenie Polski, jak również na terenie następujących krajów świata:

         Andora, Australia, Austria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Sam Marino, Szwecja, Wielka Brytania, Alaska, Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Gibraltar, Grecja, Hawaje, Hiszpania, Holandia, Islandia, Izrael, Kanada, Malta, Monako, Portugalia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, USA, Watykan, Węgry, Włochy, Wyspy Dziewicze Amerykańskie, Wyspy Owcze.

 

 1. Usługa adresowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich.

 

 1. Usługa dostępna jest bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji do Serwisu, po złożeniu zamówienia, o którym mowa w ust. 11 Regulaminu.

 

 1. Ceny Usługi dla Użytkowników telefonów stacjonarnych i sieci komórkowych operatorów działających na terenie Polski wynoszą:

 

–        5 MINUT ROZMOWY ZA DARMO – promocja dostępna tylko dla nowych Użytkowników, tj. Użytkowników, którzy nie korzystali z Usługi; z darmowej rozmowy call back można skorzystać tylko raz,

–        10 MINUT ROZMOWY – za 19 złotych brutto (z VAT),

–        30 MINUT ROZMOWY – za 45 złotych brutto (z VAT),

–        60 MINUT ROZMOWY – za 80 złotych brutto (z VAT).

 

 1. Ceny Usługi dla Użytkowników telefonów stacjonarnych i sieci komórkowych operatorów działających na terenie poza Polską, w krajach opisanych w ust. 4:

       –          5 MINUT ROZMOWY ZA DARMO – promocja dostępna tylko dla nowych Użytkowników, tj. Użytkowników, którzy nie korzystali z Usługi; z darmowej rozmowy call back można skorzystać tylko raz,     

 –       ceny pozostałych połączeń, w zależności od kraju z którego połączenie jest realizowane, określa Załącznik do Regulaminu (patrz poniżej).

 

 1. W przypadku, gdy Użytkownik zamówi Usługę w formule „5 minut rozmowy za darmo”, a system Organizatora stwierdzi, że na numer Użytkownika (MSISDN) zostało już wcześniej zrealizowane połączenie, Usługa nie zostanie wykonana i darmowe połączenie z Serwisu do Użytkownika nie zostanie zrealizowane, o czym Użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany.

                   

 1. Maksymalny czas jednorazowej rozmowy call back jaki można wykupić wynosi 60 min.

 

 1. Aby skorzystać z Usługi należy wypełnić formularz zamówienia zamieszczony na stronie internetowej www.flirt.chetne24.pl oraz postępować zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi oraz opłacić tę usługę w jeden ze sposobów opisanych w pkt 3 Regulaminu.

         W celu zamówienia Usługi wymagane jest podanie w formularzu: imienia (lub pseudonimu), kontaktowego numeru telefonu na jaki zostanie dokonane połączenie zwrotne oraz adresu e-mail na jaki będą przesyłane wszelkie powiadomienia.

         Podawanie numeru telefonu lub adresu email osoby trzeciej jest zabronione.

 

 1. W toku wypełniania zamówienia Użytkownik określa preferowaną tematykę rozmowy, w ramach zamawianego połączenia zwrotnego, jak również preferowany okres czasu w jakim połączenie zwrotne w ramach Serwisu (call back) ma zostać do niego zrealizowane.

 

 1. Po dokonaniu opłacenia usługi Użytkownik otrzyma – na wskazany przez siebie w zamówieniu adres email – automatyczne potwierdzenie uzyskania dostępu do treści Serwisu.

 

 1. Usługa jest aktywna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

 1. Organizator nie jest agentem rozliczeniowym i nie prowadzi rozliczeń Uczestników. Wszelkie rozliczenia realizowane są przez podmioty odpowiedzialne za dany rodzaj rozliczeń wymienionych w punkcie 3 Regulaminu, w tym przez banki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu infrastruktury ww. podmiotów lub niewłaściwe działanie tej infrastruktury.

 

 1. Połączenie call back z Użytkownikiem nastąpi w terminie przez niego wskazanym w zamówieniu, z zastrzeżeniem jednak, że gdyby osoba przez niego wskazana była w danym czasie niedostępna, połączenie może zostać zrealizowane w najbliższym możliwym terminie, nie dłuższym jednak w żadnym wypadku niż 168 godzin od daty opłacenia usługi.

 

 1. W przypadku niemożliwości nawiązania połączenia call back (np. numer Użytkownika nie odpowiada, numer zajęty) dokonane zostaną kolejne próby połączenia, w przerwach co najmniej 30 minutowych, jednak łącznie nie więcej niż 10 prób połączeń.

         W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia z Użytkownikiem w sposób wskazany w zdaniach powyższych Usługę uważa się za prawidłowo wykonaną.

 

 1. W przypadku, gdy wykupiony czas rozmowy zostanie wykorzystany, rozmowa call back zostanie automatycznie rozłączona. W trakcie połączenia Użytkownik nie jest odrębnie informowany o ilości pozostałego czasu rozmowy.

 

 1. W przypadku, gdy rozmowa zostanie zakończona przez rozmówców przed upływem czasu na jaki została przedpłacona, niewykorzystana kwota nie podlega refundacji (zwrotowi), jednakże do Użytkownika wykonany zostanie kolejny telefon (call back) z Serwisu, aż do czasu pełnego wykorzystania wykupionego czasu połączenia.

         W sytuacji, gdy rozmowa zostanie rozłączona z przyczyn technicznych, do Użytkownika zostanie wykonany kolejny telefon, a rozmowa będzie prowadzona nie dłużej niż do upływu okresu na jaki została wykupiona.

 

 1. Organizator usługi nie odpowiada za treści i nie ingeruje w treści/tematykę rozmów w ramach Serwisu. Nie ma również wpływu na przebieg rozmów (komunikacji) i ewentualne ustalenia Uczestników Serwisu oraz przekazywane treści. Uczestnik Serwisu nie może domagać się od Organizatora nawiązania rzeczywistego kontaktu z osobą prowadzącą rozmowę (komunikację) w ramach Serwisu, w tym nie może domagać się spotkania z osobą prowadzącą rozmowę.

         Wszelkie komunikaty (informacje) otrzymywane przez Uczestnika w ramach Serwisu mają formę niezobowiązujących rozmów na dowolny temat i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako wiążące oświadczenia, zapewnienia, wytyczne, porady, wskazówki lub sugestie.

         Szczegóły działania Serwisu określa odrębny regulamin.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogóle przyjęte normy zachowań.

 

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem usługi powinny być kierowane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu, z dopiskiem „Call back line”.

         Reklamacja złożona przez Uczestnika będzie rozpatrzona przez Komisję w składzie trzech osób powołanych przez Organizatora, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawca reklamacji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

                                                            

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników usługi jest Organizator. Poprzez fakt przystąpienia do usługi Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego imienia, numeru telefonu komórkowego, adresu email oraz ewentualnie jego innych danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym – w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi, tj. odbierania i przetwarzania zgłoszeń oraz nawiązywania połączeń głosowych z Użytkownikiem oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do jego zgromadzonych danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub zmiany, a także prawo do ich usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.   

         Podane przez Użytkownika dane osobowe, będą przetwarzane przez okres 5 lat.

         Dokonując zgłoszenia Użytkownik może – dodatkowo i dobrowolnie – wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach marketingowych, jak również na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

         W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się pod adresem iod@teleaudio.pl.

 

 1. Organizator ma prawo w każdym czasie zmienić niniejszy Regulamin publikując jego nową treść zgodnie z postanowieniami ust. 25, w tym przerwać realizację Usługi lub zmienić jej zasady, przy czym nie wpływa to na Usługi zamówione na dotychczasowych zasadach.

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.flirt.chetne24.pl.

 

 

 

Załącznik do regulaminu

– ceny Usługi dla Użytkowników telefonów stacjonarnych i sieci komórkowych operatorów działających na terenie poza Polską.

 

 

 1. Kraj (STREFA 1):

 

Andora, Australia, Austria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Sam Marino, Szwecja, Wielka Brytania.

 

Zamówienie połączenia na numer stacjonarny:

CALL BACK 5 MIN ZA 0 ZŁ (0,00 zł zVAT /MIN),

10 min za 19 zł  (1,90 zł zVAT /MIN),

30 min za 45 zł (1,50 zł zVAT/MIN),

60 min za 80 zł (1,33 zł z VAT/MIN),

 

Zamówienie połączenia na telefon komórkowy:

CALL BACK – 5 MIN ZA 0 ZŁ (0,00 zł zVAT /MIN),

10 min za 35 zł (3,50 zł zVAT /MIN),

30 min za 85 zł (2,83 zł zVAT/MIN),

60 min za 155 zł (2,58 zł z VAT/MIN).

 

 1. Kraj (STREFA 2):

 

Alaska, Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Gibraltar, Grecja, Hawaje, Hiszpania, Holandia, Islandia, Izrael, Kanada, Malta, Monako, Portugalia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, USA, Watykan, Węgry, Włochy, Wyspy Dziewicze Amerykańskie, Wyspy Owcze.

 

* Alaska, Hawaje, Kanada, USA, Wyspy Dziewicze Amerykańskie – za połączenia z sieciami telefonii komórkowej pobierane są opłaty, jak za połączenia z sieciami telefonii stacjonarnej.

 

Zamówienie połączenia na numer stacjonarny:

CALL BACK – 5 MIN ZA 0 ZŁ (0,00 zł zVAT /MIN),

10 min za 25 zł (2,50 zł zVAT /MIN),

30 min za 60 zł (2,00 zł zVAT/MIN),

60 min za 105 zł (1,75 zł z VAT/MIN).

 

Zamówienie połączenia na komórkę:

CALL BACK – 5 MIN ZA 0 ZŁ (0,00 zł zVAT /MIN),

10 min za 35 zł (3,50 zł zVAT /MIN),

30 min za 85 zł (2,84 zł zVAT/MIN),

60 min za 160 zł (1,33 zł z VAT/MIN).