Regulamin serwisu TRÓJKĄT/OSTRY SEKS

1.     Organizatorem serwisu jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem:  0000545770, NIP 525-10-65-169.

2.      Serwis jest serwisem towarzyskim, adresowanym do osób chcących nawiązywać nowe znajomości. Uczestnictwo w serwisie jest dobrowolne. Użytkownikiem serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

3.     Uczestnictwo w serwisie polega na przesłaniu przez Użytkownika wiadomości tekstowej rozpoczynającej się – w zależności od konkretnego przypadku i treści zawartej w informacji dotyczącej danego Serwisu i związanego z nim numeru – od prefiksu identyfikującego dany podmiot / osobę (np. ALA, BIANKA, CECYLIA, DAGMARA, ELWIRA, FELICJA, GABRYSIA, HANNA, INGA, JOWITA, KAROLINA, ALDONA, BLANKA, CARMEN, DARIA, EMILIA, FILOMENA, GABRIELA, HONORATA, ILONA, JOLANTA, KATARZYNA) – pod numer 72916 (opłata za SMS 2,46 zł z VAT) i otrzymaniu przez Użytkownika bezpłatnej, zwrotnej wiadomości tekstowej o treści zależnej od tematyki danego Serwisu.

4.      Użytkownik ma jednak prawo do prowadzenia dalszej korespondencji, na zasadach analogicznych jak określone w ust. 3 powyżej, z tą jednak różnicą, że dalsza korespondencja nie wymaga już podawania przez Użytkownika przy wysyłaniu wiadomości SMS oznaczenia prefiksu, gdyż system teleinformatyczny Organizatora automatycznie rozpoznaje nowe SMS-y Użytkownika i przypisuje je do pierwotnie wybranego Serwisu.

5.     Organizator Serwisu nie odpowiada za treści przesyłane w komunikatach SMS przez Użytkowników (Uczestników) Serwisu między tymi Uczestnikami. Organizator Serwisu nie ma wpływu na przebieg komunikacji i ewentualne spotkania lub inne ustalenia Uczestników w ramach serwisu.

6.      Uczestnik Serwisu nie może domagać się od Organizatora nawiązania rzeczywistego kontaktu z osobą prowadzącą rozmowę (komunikację) w ramach serwisu.

7.     Organizator serwisu zastrzega sobie możliwość kodowania SMS-ów, które zwierają numery telefonów oraz informacje identyfikujące Uczestników np. adres, dane osobowe (poza imieniem).

8.      Komunikaty (informacje) przesyłane / otrzymywane przez Uczestnika w ramach Serwisu mają formę niezobowiązujących rozmów na dowolny temat, mogą być całkowicie fikcyjne i mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością; nie mogą zatem być uznawane za wiążące deklaracje, oświadczenia lub zapewnienia ze strony ich nadawców.

9.     W Serwisie można poruszać wszelkie tematy, które nie naruszają obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad moralnych.

10.  Dostarczanie przez Uczestników do Serwisu treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

11.  Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę.

12.  Serwis jest dostępny dla abonentów następujących sieci komórkowych: Orange, T-Mobile, Plus, PLAY. Uczestnikami Serwisu mogą być również pracownicy Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

13.  Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu powinny być kierowane w formie pisemnej do organizatora Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa z dopiskiem „Erotyka”.

14.  Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną do tego przez Organizatora Komisje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

15.  W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.

16.  Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach gazety TV Polsat.

17.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Projekt zmian w Regulaminie zostanie umieszczony po stronie o której mowa w ust. 16, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed datą wejścia w życie planowanych zmian. W sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma prawo zakończyć korzystanie z Serwisu.